יהדות בעידן המודרני
האם אתה רוצה להגיב להודעה זו? אנא הירשם לפורום בכמה לחיצות או התחבר כדי להמשיך.

פרסום ראשון!!! 'תקנות' האדמו"ר ישראל בענייני 'קדושה' עם הגהות והשגות מאת הוד כ"ק מרן שליט"א

Go down

פרסום ראשון!!! 'תקנות' האדמו"ר ישראל בענייני 'קדושה' עם הגהות והשגות מאת הוד כ"ק מרן שליט"א  Empty פרסום ראשון!!! 'תקנות' האדמו"ר ישראל בענייני 'קדושה' עם הגהות והשגות מאת הוד כ"ק מרן שליט"א

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Oct 24, 2019 6:03 pm

נוכח השערוריות האחרונות, מוצא אני לנכון לפרסם עתה מסמך ישן שמצאתי בגנזי הוד כ"ק מרן שליט"א, ודבר בעיתו מה טוב.

מדובר בעותק נדיר של מסמך ה'תקנות' בענייני מין מאת האדמו"ר ישראל הסוטה הידוע. וכידוע עבר ע"ז דין ודברים בינו לקנייבסקי הזקן וכו' ואין כאן המקום להאריך.

ברנש בשם נחום רוטשטיין העלה על הכתב את ה'תקנות', והוד כ"ק מרן שליט"א לידיו נזדמן המסמך המפוקפק, כתב עליהן ברגשת אש קודש איזה השגות.

מסמך ה'תקנות' עצמו, טוב לו שלא בא לעולם, אך לחיבת הקודש ולבל יאבד שום גרגר מתורת הוד כ"ק מרן שליט"א, מפרסם אני כאן את המסמך השלם ועליו ההשגות מכתיבת יד קודשו שליט"א.תקנות האדמו"ר ישראל בענייני 'קדושה" עם הגהות והשגות מאת הוד כ"ק מרן שליט"אא) אותה התאווה המגונה אין לך דבר שיגשם האדם יותר ממנה וצריך למעט בזה ביותר. ע' או"ח סי' ר"מ ס"א יותר טוב היה לו לדחות את יצרו ולכבוש אותו כי הענין הזה מרעיבו שבע משביעו רעב וכו' שמעורר תאוותו כדי למלאות תאוותו זו היא עצת יצר הרע וכו'. ובעוו"ה באלו הזמנים מקצת הקרויים בני תורה (אמר המעתיק: נראה כוונתו למה שהשיגו קנייבסקי הזקן וחבורתו, ע' לקמן. ע"כ דברי המעתיק) ע"י הסתת ש"ס דיצר הרע מהפכין הסברא בהיפך ממש ומבלבלין האברכים עד שנעשין מגושמים יותר מבהמות וחיות הארץ. וע"ז סידרנו אלו התקנות בעד אברכים שלנו אשר בזמן א"א ז"ל מי היה צריך לכגון דא וכעת ירדו הדורות מאד. ובפולין עד גיל י"ז לא היו יודעין כלל כלה למה נכנסת וכו' ובזמן הזה כולי האי ואולי.

ב) ע' או"ח שם אם היה נשוי לא יהא רגיל ביותר עם אשתו וכו' ועונת ת"ח מליל שבת לליל שבת וכו'. ושמעתי מא"א ז"ל שממש יש לראות בחוש על פני אותן הנעשים מתשמיש שבת האיך ליכטיק איידליק צנועתדיק ובהיפך ניכר בפרצופי אותן מתשמיש חול פראסט מחוצפדיק. ע"כ יזהרו בזה מאד. והוספנו קדושה לפי ערך ירידת הדורות שלא ישמשו רק שבת א' כן שבת א' לא. ובלא"ה הרי באין אצלנו האברכים לרוב פעם א' בב' שבועות.

ג) אם הי' ליל טבילתה קודם יום ג' עדיין יש לו הזכות באותה שבת ואם לאו איבד זכותו.

ד) בענין המיטות א"צ להזהיר שיהיו מופרדין תמיד אפי' בימי טוהר כמנהג חסידים הראשונים. ולעת התשמיש עצמו יבוא הוא אצלה ולא היא אצלו ותיכף בסוף המעשה יצא ממיטתה בלא שהות.

ה) אזהרות להרגל דבר עצמו. ע' או"ח שם סי' ר"מ ס"ח וי"מ מגלה טפח ומכסה טפח שלא היה ממרק האיבר בשעת תשמיש כדי למעט הנאתו וכו'. וראוי ליזהר בזה. ונראה השיעור שלא יתחוב עצמו בתוכה רק עד סוף העטרה (אמר המעתיק: לא יכלתי להתאפק. איכס, איכס, גועל נפש!!! ישראל, סטיותיך מתגברות באורח מדאיג!!!) אך אם יש לחוש שעי"ז יחליק החוצה באמצע ויבוא לידי הוצאת ז"ל ח"ו ויצא שכרו בהפסדו, יוכל לדחוק עצמו עוד כמו שמשער שצריך לזה, ומכל מקום לא יותר מחצי האיבר (אמר המעתיק: ישראל, האם לדעתך לכל החסידים יש איברי-מין של כושים?! ומה יעשה חסיד שחוננו הבורא באיבר באורך 4 ס"מ  בלבד - לדבריך, פטור הוא מ"פרו ורבו"?! עפרא לפומך!!!). ובמקום הצורך המדריכין שלנו שקורין קאמענדאנ"ט יסמנו לכל אברך על האיבר עד היכן רשאי להכניס. ויעשו באופן המותר שלא יהא אח"כ חציצה בטבילה וכו' (אמר המעתיק: ה' ישמרנו. ולמה קורא זה תקנה חדשה? ומצינו כבר בש"ס סנהדרין דף ק"ג מאי והנמצא עליו ר' יוחנן ור"א חד אמר שחקק שם עכו"ם על אמתו וחד אמר שחקק ש"ש על אמתו, ע"ש).

ו) עוד שם או"ח סי' ר"מ סי"ח: וי"מ מגלה טפח על הסינר שהיתה חוגרת בו שאף בשעת תשמיש היה מצריכה לחוגרה ומגלה רק טפח ממנה ומכסה מיד כדי למעט הנאתו, וכולהו פירושי איתנהו וצריך בעל נפש ליזהר בהם, עכ"ל. והרי הלכה מפורשת בשו"ע היא, ואוי לדורנו שצריך לעשות מזה תקנה שלא לשמש עם אשתו ערומה. ומה שהשיג הר' קאנעווסקי על דברינו מגמרא כתובות אני בבגדי והיא בבגדה יוציא ויתן כתובה. וכי לדעתו השו"ע לא ידע הגמרא. ונראה לחלק שלא תסיר מעליה הבגד העליון שקורין חזיה אבל בגד תחתון תסיר. ובזה יצאנו ידי הש"ס כתובות שלא יהא בבגדה לגמרי אבל בגד עליון לא תסיר לקיים הכרעת השו"ע למעט הנאתו (אמר המעתיק: א"כ לפי פירושו מנהג פרסיים לשמש הוא בבגדו והוא בבגדה היינו שלא תסיר האשה אפי' התחתונים, וא"כ האיך היו פרסיים פרים ורבים כיוון שלא היה חודר לתוכה כלל?! וצ"ע).

ז) ע' שבת ק"מ ע"ב נקיט מרגניתא בחדא ידיה וכורא בחדא ידיה מרגניתא אחוי להו וכורא לא אחוי להו עד דמיצטערן והדר אחוי להו. ופירש"י ז"ל כשבעלך ממשמש ביד להתאוות לך לתשמיש ואוחז הדדים בידו אחת והאחרת עד אותו המקום, הדדין המציאי לו שתתרבה תאוותו, ומקום תשמיש אל תמציאי לו מהר כדי שיתרבה תאוותו וחיבתו ויצטער הדר אחוי ליה, עכ"ל. ויפה השיגו מהר"ל ז"ל בח"א וז"ל, ומה שפירש"י על מרגניתא אחוי ליה כורא לא אחוי, הפריז המדה וכו', עכלה"ק. ואפי' לפירש"י נראה שכל זה בזמניהם דווקא אבל בזמן הזה שנתרבו הפריצים ונתגשם האויר מאד צריך ליזהר בזה וכל סוגיא הנ"ל הלכה ואין מורין כן. וגוזרין אנו על אנ"ש שלא ימשמשו הדדין כלל ולא ישלחו ידם בשום איבר להרבות תאוותם ח"ו. ושמעתי מכ"ק א"א ז"ל בכגון דא פי' הכתוב שלח ידיו בשלומיו חילל בריתו. פי' ע"י שמשלח ידיו במקומות הללו שהן בחי' שלום עי"ז בא לחילול בריתו והוז"ל ח"ו מפני שמתחמם קודם התשמיש או מהרהר אח"כ מפני תאוותו שנתרבתה. ע"כ לא ימשמשו כלל רק ידחקו עצמם תיכף פנימה לקיים עונה ולא יותר. ולא התרנו מישמוש כי אם לבני אדם המצוננים ביותר מטבעם שבלא זה א"א להם כלל לבוא לידי קישוי. ואלו ג"כ לא ימשמשו רק הדדין אבל באחור ומקום הטינופת ח"ו לשלוח יד ויזהר מאד מלגשם עצמו כבהמה וחיה ממש כמו שראינו בעינינו אפי' על מקצת הנק' בני תורה ר"ל ה' ישמרנו וכל תורתם הולכת תיכף להסט"א להרבות חיילים וכו' ר"ל.

ח) בענין חיבוק ונישוק ג"כ נפרץ מאד בזמננו וחושבין שבימי טוהר הכל הפקר. ושמעתי מכ"ק א"א ז"ל פע פע א יינגערלייט שטייט זיך אויף פונעם גמרא קושט די גמרא און גייט ווייטער קושן די פלונית זיינע פע פע פה שעתיד לדבר עם השכינה וכו'. והנה מחיבוק ונישוק שלא בשעת הזיווג א"צ לדבר כלל שהרי אם ברב אם במעט מביאו כמעט בודאי להוז"ל ר"ל אם באותה שעה עצמה ואם איזה זמן אח"כ, וחסידים הראשונים היו מרחיקים זה תמיד. אך לדעתי בזמננו אפילו בשעת הזיווג אינו ראוי. וממנ"פ קודם הביאה ודאי לא שהרי יביאנו להוז"ל, ואחר הביאה מה עניינו אצלה עוד. אך בשעת הביאה עצמה אפשר מעט ודווקא כשהגיד מעורה בתוכה ומ"מ גם בזה ראוי למעט.

ט) בענין הטבילה אחר לידתה, הנה מנהג ישראל קדושים כבר פשט שלא לשמש כלל בכל ימי טוהר כדאי' בהגשו"ע יו"ד סי' קצ"ד ס"א וז"ל, מיהו יש מקומות שנוהגין שאין טובלין תוך מ' לזכר ופ' לנקבה ואין להתיר במקום שנהגו להחמיר, ע"ש. והנה לפי דעתי ראוי לאנ"ש לקבוע בזה גדר א' בין לזכר  ובין לנקבה שלא תטבול עד ג' חודשים, ובפרט שבזמן הזה בלא"ה מזהירין הרופאים ע"פ רוב למנוע שלא תתעבר שוב, ומה שיש שמקלם יגיד להם להקל אחר הלידה לשמש במוך מפני הסכנה אינו גלאט כ"כ ולדעת כמה פוסקים הוא הוז"ל ממש, ולזאת אני איתן בדעתי זייער שטארק אויף דעם שלא תטבול כלל עד סוף ג"ח ואין הפסד אם לא ימלא תאוותו בזה (אמר המעתיק: תיפח רוחך, ישראל, על תקנה זו, ואומר אני עתה שאין עוד תרופה למכתך!! רשע, איך העזת להסמיך הרבים על אותו המנהג המשובש שלא לטבול בימי טוהר, והוא מנהג הקראים שזעק עליו הרמב"ם בפי"א מהל' איסו"ב הט"ו וז"ל: אין זה מנהג אלא טעות היא וכו' ודרך מינות באותן המקומות ומן הצדוקין למדו דבר זה, ומצווה לכופן כדי להוציא מליבן ולהחזירן לדברי חכמים וכו', ע"ש בדבריו היקרים. ואף על הרמ"א שהעתיק דברי ריב"ש ומהרי"ק כבר צווחו קמאי דקמאי, וכמ"ש בתשו' נוב"י חי"ד סי' נ"ב וז"ל: אם היה בידי לכתוב לכל המקומות הנוהגים כן שיתאספו להתיר להם היו נחשב בעיני למצווה, כי לפי ששמעתי בעוו"ה ע"י מנהג זה באים באשכנז לכמה מכשולים וכו', עכ"ל, ומביאו בפת"ש יו"ד שם. גם הפלתי כ' שם בסי' קצ"ד סק"ב וז"ל: כבר עמדו בזה גדולים וכו' והרמ"א בעצמו בתשו' כתב שלא נתפשט המנהג הזה וכו' ולמה איפוא נפריע העם מביטול פ"ו ומצוות עונה, ובפרט בדורות הללו שיש לחוש לכמה עבירות פריצים והרהור עבירה וקישוי לדעת או קרי ר"ל בעוו"ה וכו', ולכן כבר עמדו הגאון מהר"צ בהמבורג ונחנו בפראג ואני פה ק"ק מיץ וביטלנו המנהג שאין לו עיקר ושורש והתרנו לנשים לטבול תיכף וכו', עכ"ל. אוי  לך, ישראל, רשע שוטה וגס רוח!!! וכי חכם הינך יותר מכל גדולים הללו, עד שעמדת ובדית לחסידיך הפתאים תורה חדשה אשר לא שערוה אבותינו?! עתה רואה אני, כי צדק קנייבסקי הזקן בכל מה שכתב בעניינך!!! בחומרות חשקת, ישראל?! חסידות ופרישות איווית לך, שוטה שכמותך?! אם כן, מדוע את כל יראת השמיים המופלגה שלך בחרת לרכז דווקא באותו איבר קטן ואומלל שבין רגליך ורגלי חסידיך?! ולפי דעתי, מטיב היית לעשות לו במקום כמה חומרות נפרדות זו מזו, כבר ציוויתם לקצץ לגמרי איבר זה מגופם, וחסל, ואז, עם כל הצער הגדול, לפחות לא היו מעמידים ממשיכים לטירופיך ושגעונותיך!!! אוי לך, ישראל, ואוי לנשמתך, גיהנום כלה ואתה אינך כלה!!! ע"כ דברי המעתיק).

י) הנה אמרו חז"ל דברים שנהגו בהם איסור אי אתה רשאי להתירם וכו' ופורץ גדר ישכנו נחש, וגם קיי"ל דאדם אוסר את שלו. ולזאת כל תקנות אלו שקבענו הן לחיוב גמור על כל אנ"ש בלא שום הוראת היתר, אם לא לאיזה יוצא מן הכלל שנסכים לו לזה פא"פ או שיורהו ע"ז הממונה שקבענו לזה בביהח"ס שמתפלל בו. ומי שיעבור על א' מאלו בלא רשות קודם כמ"ש, הרשות ביד הממונה לסלקו מביהח"ס בלא התראה, אז ס'וועט זיך ניט נעמען די וועג פון עמלק אשר קרך בדרך וכו', וא"צ לומר שבע"ה יהי' מרוחק בשתי ידיים בעת בואו לפה, ומסיימין בטוב (אמר המעתיק: הרי זו התקנה הקשה מכולן... חחח! ישראל פתי שכמותך - אלו האידיוטים שאחר כל זה עוד רצים אחריך, הרי אתה ראוי להם, והם ראויים לך!!! כמו בבדיחה של שלמה ניצן על המשוגע של העיירה שבא לרבי של העיירה וסח לו: בוא נפתח עסק יחד - מחצית האנשים ירוצו אחרי כי אני משוגע, ומחציתם האחרת ירוצו אחריך כי הם משוגעים...  ע"כ דברי המעתיק).

ע"כ התקנות בענייני קדושה שרשמתי אני הק' נחום מפי כ"ק אדמו"ר שליט"א בעצמו פה ירושלים עיה"ק מוצש"ק תרומה תשל"ג

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 540
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

פרסום ראשון!!! 'תקנות' האדמו"ר ישראל בענייני 'קדושה' עם הגהות והשגות מאת הוד כ"ק מרן שליט"א  Empty Re: פרסום ראשון!!! 'תקנות' האדמו"ר ישראל בענייני 'קדושה' עם הגהות והשגות מאת הוד כ"ק מרן שליט"א

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Sat Jan 09, 2021 11:09 pm

שיר מזמור על התקנות הנז', למען ייקל על מאמיני ישראל לשננם על פה, ולא ישכחו אפילו אחת מהן.

נתקן על סדר כ"ב אתוון, ואחריהם נוסף נוטריקון י'ש'ר'א'ל' א'ל'ת'ר' ח'ז'י'ר' ג'ד'ו'ל' ה'י'ה'.

בניגון "אשת חיל".

אֲזַמֵּר סֻרְחַן יִשְׂרָאֵל אַלְתֶּר
'בֵּית יִשְׂרָאֵל' שְׁמוֹ אַחֲרֵי הוּבָא לַקֶּבֶר
גּוּר - עֲיָרָה בְּפּוֹלִין, שָׁם הוֹרָהוּ גָּבֶר
דַּרְכֵי מִשְׁגָּלִים, לֹא נִמְצָא לוֹ בָּם חָבֵר
הִרְבָּה לְחוֹקְרָם, עֲלֵיהֶם חִבֵּר
וְסִדֵּר 'תַּקָּנוֹת' לְקִשּׁוּי הָאֵבֶר
זִכְרָן טֶרֶם בָּא בְּסֵפֶר
חֲזִירוּתוֹ עַתָּה אֶעֱרֹךְ כַּסֵּדֶר
טִפְּשַׁי גְּלָמָיו, אַחֲרָיו כְּעֵדֶר
יְשַׁמְּשׁוּ מִטָּתָם אַךְ בְּשַׁבָּת, גֶּדֶר!
כָּל שַׁבָּת? חָלִילָה! אֶלָּא לְפִי סֵדֶר
לְסֵרוּגִין: שַׁבָּת לֹא, וְשַׁבָּת - בְּסֵדֶר
מְשַׁמֵּשׁ כְּדַרְכּוֹ בְּלֵיל טְבִילָתָהּ, בַּסֵּתֶר
נִפְסְדָה זְכוּתוֹ לְשַׁבָּת, טוֹב הַהֶעְדֵּר!
סְיָג: טָבְלָה עַד יוֹם ג' - הֻתַּר הַנֶּדֶר
עוֹרְכִים מִטּוֹתֵיהֶם מִשְּׁנֵי צִדֵּי הַחֶדֶר
פּוֹרֵשׁ הוּא לְשַׁגְּלָהּ בְּמִטָּתָהּ וְחוֹזֵר
צִפְּתָה לָבוֹא הִיא לְמִטָּתוֹ? לֹא, גּוֹזֵר!
קָשֶׁה: מַה זֶה מְשַׁנֶּה? חִידָה לְבָתֵּי-סֵפֶר!
רָצָה לִדְחֹק עַצְמוֹ בְּתוֹכָהּ? עָפָר וָאֵפֶר
שֻׁלְחָן עָרוּךְ: "לֹא הָיָה מְמָרֵק הָאֵבֶר"!
תִּשְׁאַל: מַה שִׁעוּרוֹ? וְכִי יֵשׁ תֶּפֶר?
יָקוּם מַדְרִיכוֹ, בְּנֹעַם אִמְרֵי שֶׁפֶר
שֶׁלֹּא יִטְעֶה, יְסַמֵּן עַל אֵיבַר הַגֶּבֶר
רְאֵה - עַד כָּאן תַּכְנִיס, וְלֹא מֵעֵבֶר!
אָסוּר לְהָסִיר חֲזִיָּתָהּ, אָז יֵצֶר גּוֹבֵר
לָמָּה תּוּסַר? לֹא בְּשָׁדֶיהָ אֶבְרוֹ עוֹבֵר
אַל תַּחְבֹּק, אַל תְּנַשֵּׁק, הִזְהַרְתִּיךָ גֶּבֶר!
לֹא תְמַשְׁמֵשׁ, לֹא בַּעֲגָבוֹת וְלֹא בְּדָבָר אַחֵר
תַּזְרִיעַ אִשָּׁה - עַד ג' חֳדָשִׁים תְּאַחֵר
רָאוּי שֶׁלֹּא תִּטְבֹּל, שֶׁלֹּא תִּתְעַבֵּר
חֲזִיר! מִנְהַג קָרָאִים הוּא, יִמַּח זֵכֶר
זוֹ זַעֲקַת בֶּן מַיְמוֹן, עֲלֵי סֵפֶר
יָשִׁיב יִשְׂרָאֵל: רַמְבַּ"ם? בְּסֵדֶר
רָאִיתִי דְּבָרָיו, לִי דֶּרֶךְ אַחֵר
גַּם קַנְיֶבְסְקִי הִשִּׂיגַנִי, מִיהוּ? פֶּגֶר!
דַּלִּים וְרֵיקִים הֵם, נִצְּחָם הַיֵּצֶר
וַאֲנִי זִכִּיתִי לִבִּי, כֻּלְּכֶם אַחֲרַי לֶחָצֵר!
הַשֵּׁם אֲדוֹנֵנוּ! הַעַל אֵלֶּה תִּתְאַפַּק, יוֹצֵר?
יְמִינְךָ נְטֵה, בְּאַלְתֶּר נְקֹם, אַל תְּקַצֵּר
הַעֲמֵק לוֹ גֵּיהִנֹּם, וּבְשִׁמְךָ נִנָּצֵר


משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 540
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

חזרה למעלה


 
Permissions in this forum:
אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה