יהדות בעידן המודרני
האם אתה רוצה להגיב להודעה זו? אנא הירשם לפורום בכמה לחיצות או התחבר כדי להמשיך.

פסק מהוד כ"ק מרן מוהרי"ן שליט"א אשר השיב לשואל מק"ק המבורג בעניין ישיבה בפני ס"ת בשעת התיפלה לשלום המדינה

2 posters

Go down

פסק מהוד כ"ק מרן מוהרי"ן שליט"א אשר השיב לשואל מק"ק המבורג בעניין ישיבה בפני ס"ת בשעת התיפלה לשלום המדינה Empty פסק מהוד כ"ק מרן מוהרי"ן שליט"א אשר השיב לשואל מק"ק המבורג בעניין ישיבה בפני ס"ת בשעת התיפלה לשלום המדינה

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Mon Jul 06, 2020 1:43 am

הן כל יקר ראתה עינינו ובא לידינו פסק מהוד כ"ק מרן מוהרי"ן שליט"א אשר השיב לשואל מק"ק המבורג ב' שנים מקדם בעניין ישיבה בפני ס"ת בשעת התיפלה לשלום המדינה, ועתה בא לידינו מגוף כתי"ק ואמרנו מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה, ופירסמנוהו תיכף בכאן.

ישיבה בפני ס"ת בשעת התיפלה לשלום המדינה: פסק


שאלה

ילמדנו רבינו:
במקום שהנהיגו כת הטועים שקורין מסרחניקע"ס התיפלה שלהם לשלום המדינה, וקורין אותה אחר קריאת התורה בשבת ועומד הש"ץ על המגדל אצל התיבה ותופס הס"ת שקרו בו קודם בתורה, ומגיד תיפלתם בקול כמו בברכת החודש; אם יש שם מן היראים אם על כרחם מחוייבים לעמוד על רגליהם אותה שעה כדין ס"ת עובר לפניו בפ"ק דקידושין דף ל"ג ע"ב, או לא.
כגון כאן בעיר ואם בישראל המבורג יע"א שאין בה כי אם בית התפילה אחד ומנין אחד ובעל כרחנו קורין שם תיפלתם בכל שבת, היכי ליעביד, אם יצא משם קודם, ואם לא יצא אם חייב לעמוד או ישב; יורה המורה לצדקה ושכמ"ה.

תשובה

יקבל השואל הנכבד את תשובתו.
וששאלתם אם חייב לעמוד בעת שתופס הש"ץ ס"ת וקורא תיפלתם, כגון כאן בארץ אשכנז בעיר ואם בישראל המבורג יע"א שנוהגין בה בכל שבת.
ואני בבואי הנה נתרעמתי על זה מכבר; ובפרט שיש כאן מאנשי חב"ד והם השרים והסגנים אשר היתה ידם במעל, וגערתי בהם בנזיפה: היתכן, הלא תבושו! רבם דקרו וכו', ונכלמו והתנצלו א"ע שהיה הרב הקודם מסרחי והנהיג כן, והם יראים לשנות.
ופעם אחת הלכתי מכאן לעיר קראקוב יע"א במדינת פולין ויש שם מכרות המלח שקורין וויליטשק"א ובאין מכל העולם לראותם, ורצה אחד מאותם המתחסדים למנוע מפני שיש בתוכם שמוכרח לעבור בדרכו בתוך בית הכניסה של ע"ז שחצבו כולו במלח ועובדין שם טעותם בכל יום ראשון בשבת. אשר באמת אין האיסור ברור כלל בכניסה לחוד וכו' ואמרתי לו: באלף בתי הכניסה אכנוס, ופעם אחת לא אעמוד על רגליי בתיפלתם כמוך! ונתאדמו פניו מבושה.
שומו שמיים על זאת בק"ק המבורג יע"א שהיתה עיר ואם בישראל ושמה ישבו כסאות למשפט גאוני ישראל ואדיריו שני אורים גדולים מאירים לארץ ולדרים רבינו יהונתן ורבינו יעקב ושאר גדולים ויהי מושלו בקרבו ואדירו ממנו יצא. ואח"כ ירדה עשר מעלות אחורנית ע"י כת הרעפארם ימ"ש ועתה אחר שנידלדלו אלו ולא נשתיירו מהם כי אם מעט מזעיר ואין נכנסין בבית התיפלה שלהם אלא פעם אחת בחודש או פחות וקצת שאריתם באין להתפלל עמנו. עתה עתה הגם לכבוש את המלכה עמי בבית להביא אל בית אלוקים סמל הקנאה המקנה ולהעמיד אצל ס"ת שיקוץ משומם ואחר שמתפלל כל ימות השבוע וכל המינים מהרה יאבדו וכל אויבי עמך ישראל מהרה יכרתו וגו' יחזור לסתור עצמו מיניה וביה לברך לראשיה שריה ויועציה וכו' תיפח רוחם במהרה בימינו. אהה המבורג קריה הומיה! אלכה לי אל בית החיים לקברות שני שרי אצילייך ואשאל היש תורה חדשה ובכן חילפו תפילותייך ותחת והזדים מהרה תעקר ותשבר ותמגר וגו' שלח אורך ואמיתך וכו' כלשונם הסרוחה עפרא לפומייהו.
אמנם מה יעשו היראים היושבים שם בעל כרחם. הנה קצת מתחכמים לעמוד קודם בשעת ברכת המפטיר וממילא אין ניכר בעמידתם אח"כ לתיפלה שקמו לכבודה. ושמעתי שכן עשה רב אחד ה"ר שמואל ז"ל בעת שהיה על שבת אויפרו"ף בבית כנסת אחד של המסרחים לא' מבניהם שזכה ויצא משם ולמד אצלו בישיבה ועמד כנ"ל בברכות המפטיר ונשאר על עומדו. וכן עושין הרבה שלומי אמוני ישראל בעת שצריכין לילך בבית משפח שלהם ומחוקותם לקום כל הנמצאים על רגליהם בכניסת השופטני, ומתחכמים לעמוד מתחילה שלא יצטרכו לעמוד בפניו.
אבל באמת נ"ל דאינו שייך לענייננו. ולא דמי למה שעושין בבית המשפח, דהתם ודאי אינו מחוייב למסור עצמו על זה למאסר או עונש ממון שלא לחלק כבוד להשופטני, דמה איסור יש בזה וכי עבירה היא לעמוד בפני זקן אשמאי. ואפ"ה עושין למעט בכבודם בכל מה דאפשר, ומידת חסידות שנו כאן כי יחם לב יראי השם לראות בני בליעל ישבו ברוב גאווה לשפוט בני אל בכל המשפטים ויביאו בפליליהם. אבל בכאן שאין בזה הפסד, למה יעמוד? ומשום ס"ת עובר לפניו נראה לי דודאי ליכא הכא. ודמי לס"ת שכתבו מין דקיי"ל ישרף, ואע"ג דבעלמא עובר משום לא תעשו כן לה' אלוהיכם, הכא אדרבה זהו כבודו של ס"ת לשורפו שלא להניח שם ושארית למעשי המינים. ואין לחלק דשאני התם דהפסול בגופו של ס"ת דלא קדשו אזכרות שבו, אבל בכאן ס"ת כשר הוא ומה חטא ס"ת שתפסו המסרחי הזה להגיד עליו תפלותו? הא ליתא דסוף סוף זיל בתר טעמא, וטעם עמידה לפני ס"ת מפני מה? מפני כבוד התורה; ובכאן שעמידה זו כל עצמה ביזוי תורה היא, פשיטא דלא יעמוד.
והגע עצמך במעשה שהיה בימי הש"צ ותלמידיו ימ"ש כמ"ש הרי"ע מהגב"ע בק"ק לאנצקאר"ן שנאספו שם ערב אחד בני בליעל מתלמידי הש"צ ימ"ש וסגרו הדלת והגיפו התריסין והיו מרקדין בעגולה, והניחו ביניהם באמצע בתולה אחת יפהפיה ערומה ותפסה ס"ת בידה והם מרקדין ומתנפלין עליה לנשקה - וכי ס"ד שאם נזדמן שם א' היה מחוייב לעמוד בפני ס"ת זה?! והא נמי דכוותה וגריעא מינה.
הלכך נ"ל דאם בא ליצא אחר ברכות המפטיר קודם שיתחילו תיפלתם, הרשות בידו. אבל מצוה מן המובחר אדרבה לישב שם בדווקא להוציא מליבן של צדוקים, ומשום ס"ת עובר לפניו ליתא כדכתבינן.
וכן אנו עושין בימי אידם בעת שמצפצפין בקול, ומחוקותם להתייצב לקום באותה שעה כגולם על עומדו; בין היה מהלך ברשות הרבים, בין היה נפנה בבית הכסא ורבוץ ומטיל רעי ברשות היחיד, באותה שעה שמצפצפין מחוייב לקום לעמוד במקומו – ומעולם לא עמדנו בפניהם, בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים. ויש מן החסידים ואנשי מעשה מהדרין בזה ולא די שמהלכין כדרכם אלא מעת תחילת המצפצף רצין בכל כוחם אנה ואנה, והכל להוציא מליבם של צדוקים. ויש מן החנפים הצבועים שאומרים: חילול השם הוא, או בלשונם 'פגיעה ברגשות'. תמה אני: החילוני הנבל הזה הנוסע בפניהם ביום השב"ק ומבער אש ומעשן הציגא"ר, או ביום תשעה באב יושב וזולל וסובא בבית אוכל לעין כל – אלו אין בהם משום 'פגיעה ברגשות', ובמה שמהלכין בעת צפצופין שלהם שם הוא 'פגיעה ברגשות'?!
ומה שמפטפטין: חילול השם, אומר אני: אילו היה שם לא היה נגאל, שאילו היה במצרים והיה שומע מרע"ה מפי הגבורה מצווה להם: משכו וקחו לכם צאן ושחטו אלוהיהם של מצרים לעיניהם, אף הוא מפטפט היה כנגדו: חילול השם! והרי באותה זכות נגאלו כדאיתא בשמו"ר: א"ל הקב"ה חייך אין ישראל יוצאין מכאן עד שישחטו את אלוהי מצרים לעיניהם שאודיע להם שאין אלוהיהם כלום.
ולענין שאילתא דשאילתון מן קדמי, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. ומצוה מן המובחר לישב שם בדווקא לפני ס"ת עד שישלימו שטותם ותיפלתם, ואדרבה זהו כבודה של ס"ת להוציא מליבן של צדוקים. ובכל רגע שיושב שם במקומו ואין עומד קיים מ"ע דונקדשתי לעיני בני ישראל, והיושב קורא אני עליו כההיא דספ"ק דקידושין דף ל"ט ע"ב: ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כעושה מצוה וכו' כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה. וכשמשלים הש"ץ תיפלתם ומתחיל אחריה התפילה על העיר בלשון אשכנז שתיקנו הקדמונים כי מעת שהשליכו מכסאו הקיסר אין אומרין כאן עוד הנותן תשועה למלכים, אז ודאי יעמוד כדכתיב: ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה אל יי כי בשלומה יהיה לכם שלום.
וה' ישפות שלום לנו ויקבץ נידחינו במהרה לארצנו וישלח לנו משיח האמיתי במהרה בימינו ושלום יהיה לנו.
מאתי ישראל נתנאל כאן בתוך הגולה בק"ק המבורג יע"א יום א' לסדר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו וגו' למען הביא יי על אברהם את אשר דיבר עליו.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 779
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

פסק מהוד כ"ק מרן מוהרי"ן שליט"א אשר השיב לשואל מק"ק המבורג בעניין ישיבה בפני ס"ת בשעת התיפלה לשלום המדינה Empty Re: פסק מהוד כ"ק מרן מוהרי"ן שליט"א אשר השיב לשואל מק"ק המבורג בעניין ישיבה בפני ס"ת בשעת התיפלה לשלום המדינה

הודעה על ידי כתוב משהו Mon Jul 19, 2021 6:20 pm

לא הבנתי, איזה עבירה יש להתפלל? מי שמתפלל שהבובה שלו תתרפא, לא תפלה מקרי?
וכאשר הוא מרים את הס"ת עבור זה, הגם שזה טעות, מ"מ הספר תורה איננו אשם בטעות זו, ולמה אין צריכים לכבדו?

תורה היא וללמוד אני צריך

כתוב משהו

מספר הודעות : 2
Join date : 19.07.21

חזרה למעלה Go down

פסק מהוד כ"ק מרן מוהרי"ן שליט"א אשר השיב לשואל מק"ק המבורג בעניין ישיבה בפני ס"ת בשעת התיפלה לשלום המדינה Empty Re: פסק מהוד כ"ק מרן מוהרי"ן שליט"א אשר השיב לשואל מק"ק המבורג בעניין ישיבה בפני ס"ת בשעת התיפלה לשלום המדינה

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Mon Jul 19, 2021 6:30 pm

כתוב משהו כתב:לא הבנתי, איזה עבירה יש להתפלל? מי שמתפלל שהבובה שלו תתרפא, לא תפלה מקרי?
וכאשר הוא מרים את הס"ת עבור זה, הגם שזה טעות, מ"מ הספר תורה איננו אשם בטעות זו, ולמה אין צריכים לכבדו?

תורה היא וללמוד אני צריך

כשמרים הס"ת כדי להתפלל בעד "ראשיה שריה ויועציה", קרי בהו - אותו פי טבעת מהלך ניצן הורביץ, או המכשפה הכלבתא מירב מיכאלי, שלא לדבר על השופטני מבג"ץ ימ"ש, אני צריך לעמוד? ומה הדין אם מתפלל על היטלר?
עמוד אתה - לא אני.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 779
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

חזרה למעלה


 
Permissions in this forum:
אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה