יהדות בעידן המודרני
האם אתה רוצה להגיב להודעה זו? אנא הירשם לפורום בכמה לחיצות או התחבר כדי להמשיך.

מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות

3 posters

Go down

מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות Empty מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Thu Feb 27, 2020 4:39 pm

(פורסם בבלוג "מה שאלוהים לא יכול - הפורום"):

ב"מה שאלוהים אינו יכול" אספתי את כל המקורות החסידיים שהגעתי אליהם בזמנו, התומכים בתפיסה כי האל עומד ממעל ללוגיקה, בניגוד לעמדת הרציונליסטים היהודים בימי הביניים והקונצנזוס היהודי כולו עד סוף המאה השש-עשרה.

המצדדים הנלהבים והקולניים במיוחד בתפיסה חדשה זו הם אנשי חב"ד, להם הקדשתי בספר פרק מיוחד (פרק תשעה עשר: הנמנעות בתיאולוגיה של חב"ד, עמ' 390-363). אולם כפי שהראיתי בספר, גם הפלגים האחרים של יהדות הזמן החדש שותפים למהפכה זו בעיקרה. כך ייחדתי בספר פרק לעמדתם בעניין של המיסטיקנים ה'מתנגדיים' (פרק שבעה עשר: הנמנעות בתיאולוגיה של מיסטיקנים לא-חסידיים, עמ' 349-328), ופרק נוסף לעמדתם של המיסטיקנים החסידיים (פרק שמונה עשר: הנמנעות בתיאולוגיה של מיסטיקנים חסידיים, עמ' 362-350), כאמור, מלבד אלו החב"דיים, שעיסוקם האובססיבי במיוחד בנושא זה הצריך להקדיש להם פרק מיוחד.

אני רוצה להוסיף כאן עוד מקור חסידי לא-חב"די בעניין הנמנעות, שהפנה אותי אליו כעת גולש בקבוצה חרדית ברשת 'טלגרם'. המקור הזה, לו היה לנגד עיניי בעת כתיבת הספר, היה ראוי להיכלל שם בפרק י"ח, ואם תצא מהדורה חדשה של הספר, הוא יוכנס שמה. בינתיים אסכם אותו כאן.

מדובר בקטע בספר "אך פרי תבואה", מאת ר' צבי הירש פרידמן מליסקא (1874-1808). פרידמן היה ממנהיגי החסידות בהונגריה בדור השני להתפשטותה שם, תלמידו של ר' משה טייטלבוים מאויהעל, בעל "ישמח משה". טייטלבוים עצמו ב"ישמח משה" מתנגד לתפיסה הרציונלית כי גם אלוהים כפוף ללוגיקה, וציטטתי אותו ודנתי בדבריו שם בפרק י"ח של מה שאלוהים לא יכול, עמ' 355-354. והנה, מסתבר כי גם התלמיד אימץ גישה זו של רבו, ואף הוסיף לה נופך משלו.

"אך פרי תבואה" נדפס לראשונה במונקאטש, בשנת 1876. בפרשת קרח, על הפסוק "וישמע משה ויפול על פניו", אומר ר' צבי הירש (אך פרי תבואה ב, מ ע"ג-ע"ד):

וישמע משה, ויפול על פניו – וכתב רש"י ז"ל: שכבר זה בידם סרחון רביעי וכו', נתרשלו ידיו. ויש לומר עוד, דלכך לא התפלל עליהם כמו בשאר החטאים, דהנה הם חלקו על כל התורה, ולא היה יכול לזכות שטר אליבא דבי תרי [...] ובזה יש לפרש גם כן שאמר לו השי"ת: "רב לך, אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" (דברים ג'), דהיינו בשביל שאמר: "רב לכם בני לוי". והנה באמת לא חטא משרע"ה בדבר הזה כלל. אמנם, דהנה מבואר בס' העיקרים דצריך האדם להאמין בכל דבר אף שהוא נגד הטבע, וכגון תחיית המתים אף שהוא נגד הטבע, אבל דבר שהשכל מכחיש אותו אינו צריך להאמין, וכגון שבפעם אחת יהיה דבר אחד משולש ומרובע או שחור ולבן. ויש חכמים חולקים עליו בזה, דאף דהוא נגד השכל הוא רק נגד השכל שלנו, אבל אצל השי"ת יכולין לומר עליו אף דבר שהוא נגד השכל, וכגון הידיעה והבחירה. וכמו שאמרו חז"ל על קברו של משה, דלאותן העומדים למטה הוא למעלה, ולאותן העומדים למעלה הוא למטה. ולכן יש לומר גם כן דמרע"ה בחיים חיותו, שהיה "ותחסרהו מעט מאלהים", לא היה יכול להשפיע בדבר והיפוכו, אבל לאחר הסתלקותו, שבא לשער הנ', שהוא כביכול מידת אלהים, היה יכול להשפיע גם בדבר והיפוכו. ולכן בני קרח עתידין לעלות, שהיה יכול לקבל שפע הקודש ולהשפיע גם לשני הפכיים. והנה כל עיקר המיתה בכל אדם הוא רק שיהיה מתקן יותר. ולכן שייך זה גם כן אצל מרע"ה, כדי שיוכל להתפלל ולהעלות עדת קרח גם כן, ולכן: רב לך אל תוסף דבר אלי וגו', והבן.

השפעתו של ה"ישמח משה" מאת רבו של ר' צבי הירש, ניכרת כאן היטב. מן הטקסט ב"ישמח משה", פרשת ויצא, המובא בספרי בעמ' 355-354 שם, שאב פרידמן מן הסתם את הקישור מבעיית הנמנעות לפרדוקס הידיעה והבחירה, אף שקישור זה נמצא כבר למען האמת אצל הרמ"ע מפאנו, מחוללה של המהפכה בקונצנזוס היהודי בבעיית הנמנעות (ראו מה שאלוהים לא יכול, עמ' 312 ואילך).

עם זאת, יש בטקסט של ר' צבי הירש גם כמה פנים מקוריים. כך, שלא כה"ישמח משה" המייחס את הטענה "שיש לנמנע טבע קיים" ל'אומרים' אנונימיים, האך פרי תבואה מייחס אותה בפירוש לספר העיקרים. העמדה הזו נמצאת כמובן אצל גדולים מבעל העיקרים ובראשם הרמב"ם, אך הפופולריות של העיקרים באותם זמנים היתה סיבה טובה להפנות אליו בעניין זה. גם מחברים אחרים מתייחסים לטקסט של העיקרים כמקור לתפיסת הנמנעות הרציונליסטית, ובכללם הרמ"ע עצמו, אם כי הרמ"ע אינו נוקב בשמו של ספר העיקרים במפורש.

נקודה מקורית אחרת אצל ר' צבי הירש היא הדוגמה / הוכחה האישית שלו להתגברות של האל על הלוגיקה, ממאמר חז"ל במסכת סוטה בעניין קברו של משה רבינו: "וכבר שלחה מלכות הרשעה אצל גסטרא של בית פעור: הראנו היכן משה קבור! עמדו למעלה – נדמה להם למטה; למטה – נדמה להם ; נחלקו לשתי כיתות, אותן שעומדים למעלה – נדמה להן למטה, למטה – נדמה להן למעלה. לקיים מה שנאמר: ולא ידע איש את קבורתו". ר' צבי הירש מפרש כי מבחינה אונטולוגית אכן שכן קברו של משה, בעת ובעונה אחת, גם למעלה וגם למטה, ורואה בכך נס לוגי. ניתן כמובן להתווכח עם הפירוש הזה, אך קרוב לודאי שהוא מקורי מאת ר' צבי הירש, שכן לא מצאתי אותו במקום אחר. זוהי תרומתו הייחודית של ר' צבי הירש למסורת ארוכה של מתנגדי תפיסת ההנמנעות הרציונליסטית, אשר כפי שהראיתי בספרי, ניסו, כל אחד על פי דרכו, להוכיח את עמדתם מניסים שונים בתנ"ך ובתלמוד, שלהבנתם אפשריים רק באמצעות התגברות על הלוגיקה.

מפירושו של ר' צבי הירש לסיפור משה וקורח עולה, כי בני אדם בעולמנו, בניגוד לאלוהים, כן כפופים ללוגיקה, אולם לאחר המוות עשוי אדם, או לפחות אדם במדרגתו של משה רבינו, להתעלות ולהגיע לדבקות באל באופן כזה, שגם הוא יוכל לגבור על הלוגיקה. יש כאן פתח, גם אם קטן, להמשך ההחלקה במדרון גירושה של הלוגיקה מן התיאולוגיה היהודית, אשר כפי שאני מראה בספרי, הגיעה לשיאה בדורות האחרונים של חב"ד. בניגוד לצבי הירש מליסקא, מנחם שניאורסון, הרבי מלובביץ'-ניו יורק, לא היה מוכן לחכות עד לאחר המוות כדי לאפשר לאדם התעלות אל האלוה שמעבר ללוגיקה. לטעמו של שניאורסון, אין פנאי להמתין, ואת הלוגיקה יש לרסק כאן ועכשיו. חמיו, יוסף יצחק, ידע שניאורסון לספר, לא היה צריך לחכות לאחר מותו, אז יעלה אל האלוהים שמעבר ללוגיקה. במקום שיוסף יצחק יבוא אל אלוהים, אלוהים הוא שבא אל יוסף יצחק ו"התלבש" בגופו, עוד כאן למטה, בעולם הזה, הגשמי. אבל איך יתכן שהאל אשר "אינו גוף, ואין לו דמות הגוף", "יתלבש" בגוף בשר ודם, יאכל וישתה וייפנה בבית הכסא? אין שום בעיה! מאחר ואלוהים הוא מעבר ללוגיקה, הוא יכול להיות בעת ובעונה אחת גם גוף, וגם לא-גוף. ובלשונו של שניאורסון: "עַצְמוּת – וואס ער איז כל יכול און נמנע הנמנעות – האט זיך כביכול אנגעטאהן אין א גוף גשמי ונראה לעיני בשר. און פלעגט ענטפערן יעדן איינעם פנים אל פנים... און מצד דעם עניין פון נמנע הנמנעות איז ניט שייך קיין קושיות כלל" (שיחות בהוצאת ועד להפצת חסידות, חוברת א (ניו יורק תשי"א), ש"פ שמיני מבה"ח אייר ה'שי"ת עמ' 18; ראו מה שאלוהים לא יכול, עמ' 387-386).

https://whatgodcannot.blogspot.com/2020/02/blog-post.html

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 779
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות Empty Re: מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות

הודעה על ידי אד"ם הכהן Fri Mar 17, 2023 1:51 pm

נתקלתי היום דרך מקרה בקטע מופלא בבני יששכר העוסק בענין הנמנעות, בו הוא מפליא לעשות ולטעון, כי היות וצריך להאמין שהאל אינו מוגבל בנמנעות - והראיה מידיעה ובחירה - ממילא מה שעברו כמה קיצים שנאמרו ע"י חכמים שונים ולא בא משיח, אין בכך כלום, כי השי"ת יכול לעשות שיבוא במשיח בזמן ההוא, הגם שהוא עבר ולא הגיע!. דומני שטירלול כזה אין רבים כמוהו גם אצל מאמיני הנמנעות, וחבל שלא הובא בספר.
הנה דבריו, חודש סימן, מאמר ה, אות יט:
ובאמונה הלזו מחוייבים אנחנו להאמין גם בנידון אריכות הגלות החל הזה, הגם שכפי הנראה מדברי הנבואה כל היום דו"ה [איכה א יג] נגזרה הגלות רק עד סוף אלף החמישי הו"ד אשר נהפך וכו', וכבר עברו עידן ועידנים ואנחנו לא נושענו, וגם כמה וכמה קיצים מבוארים בזהר הקדוש ובספרים קדמונים בעלי רוח הקודש האמיתיים וכבר עברו, הנה יתבהל הרעיון בראותו כל זאת, אמנם כי כן מחיוב האמונה עפ"י התורה והנבואה להאמין בהש"י שהוא כל יכול אפילו בב' הפכיים שאין השכל יכול לחייב, על כן מחוייבים אנחנו להאמין בביאת משיחנו במהרה בימינו, גם מחוייבים אנחנו להאמין בדברי הנביאים והחכמים אשר כתבו קיצים ברוח קדשם הגם שכבר עברו, ואיך יצדקו ב' אמונות הללו, אלא על כרחך ישנו באפשרי בחיקו הש"י לקיים הבטחתו במהרה בימינו ובודאי יבא משיח, וגם דברי חכמים יתקיימו אשר רוח י"י דבר בם, כגון מה שמבואר במדרש הנעלם שהגאולה ותחיית המתים בשנת ת"ח [זוה"ק ח"א קל"ט ע"ב] מחוייבים אנחנו להאמין שיקוים כן הגם שכבר חלף ועבר הזמן, הנה רחוק הדבר משכלינו איך יכול דבר זה להתקיים, זא"ת נשים אל לבנו כשתהיה הגאולה במהרה בימינו יתגלה לנו האיך יקויים הכל, וכן בכל שאר הקיצים, הבן הדבר.

שים לב שגם כאן השיבוש "בחיקו" במקום "בחוקו"

אד"ם הכהן

מספר הודעות : 47
Join date : 04.10.19

חזרה למעלה Go down

מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות Empty Re: מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות

הודעה על ידי ואת החזיר Sat Mar 18, 2023 11:59 pm

אחד מגדולי שוטי זמנינו כתב ספר בשם באמונה שלימה בו השתגע לרוב בענין חיוב האמונה ביכולת ה' בנמנעות, הן טבעיות, והן לוגיות. אולי הגיע הזמן לגלות ערוותו של השוטה הלז כי לא הבין אפי' מה זה נמנע. ולדוגמא כתב שם שנס קריעת ים סוף היה נמנע לוגי שנוזלים יקפאו ועדיין יהיו נוזלים. ועוד כמה שטויות שאין ראוי להוד כ"ק אד"ש לדון בכגון זה, אך כיון שספריו נפוצים בכל מיני מקומות אמרתי שצריך מי שיגלה את נבלותו לעיני כל. ובקשתי שטוחה לפני הוד מרן אדמור שליט"א שיכתוב עליו למען ידעו דור אחרון את גודל רשעותו

ואת החזיר

מספר הודעות : 9
Join date : 08.03.23

חזרה למעלה Go down

מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות Empty Re: מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות

הודעה על ידי אד"ם הכהן Sun Mar 19, 2023 1:10 am

ואת החזיר כתב:אחד מגדולי שוטי זמנינו כתב ספר בשם באמונה שלימה בו השתגע לרוב בענין חיוב האמונה ביכולת ה' בנמנעות, הן טבעיות, והן לוגיות. אולי הגיע הזמן לגלות ערוותו של השוטה הלז כי לא הבין אפי' מה זה נמנע. ולדוגמא כתב שם שנס קריעת ים סוף היה נמנע לוגי שנוזלים יקפאו ועדיין יהיו נוזלים. ועוד כמה שטויות שאין ראוי להוד כ"ק אד"ש לדון בכגון זה, אך כיון שספריו נפוצים בכל מיני מקומות אמרתי שצריך מי שיגלה את נבלותו לעיני כל. ובקשתי שטוחה לפני הוד מרן אדמור שליט"א שיכתוב עליו למען ידעו דור אחרון את גודל רשעותו
ספרו של אידיוט מטומטם זה הוא הרחבה של קונטרס שהוציא בעבר על גודל החובה להאמין ב"חכמת התכונה התורנית" ולא חלילה בקופרניקוס. מדובר בארכי טיפש שאין ראוי להשית עליו את הזמן

אד"ם הכהן

מספר הודעות : 47
Join date : 04.10.19

חזרה למעלה Go down

מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות Empty Re: מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Sun Mar 19, 2023 10:58 am

[quote="אד"ם הכהן"]נתקלתי היום דרך מקרה בקטע מופלא בבני יששכר העוסק בענין הנמנעות, בו הוא מפליא לעשות ולטעון, כי היות וצריך להאמין שהאל אינו מוגבל בנמנעות - והראיה מידיעה ובחירה - ממילא מה שעברו כמה קיצים שנאמרו ע"י חכמים שונים ולא בא משיח, אין בכך כלום, כי השי"ת יכול לעשות שיבוא במשיח בזמן ההוא, הגם שהוא עבר ולא הגיע!. דומני שטירלול כזה אין רבים כמוהו גם אצל מאמיני הנמנעות, וחבל שלא הובא בספר.
הנה דבריו, חודש סימן, מאמר ה, אות יט:
ובאמונה הלזו מחוייבים אנחנו להאמין גם בנידון אריכות הגלות החל הזה, הגם שכפי הנראה מדברי הנבואה כל היום דו"ה [איכה א יג] נגזרה הגלות רק עד סוף אלף החמישי הו"ד אשר נהפך וכו', וכבר עברו עידן ועידנים ואנחנו לא נושענו, וגם כמה וכמה קיצים מבוארים בזהר הקדוש ובספרים קדמונים בעלי רוח הקודש האמיתיים וכבר עברו, הנה יתבהל הרעיון בראותו כל זאת, אמנם כי כן מחיוב האמונה עפ"י התורה והנבואה להאמין בהש"י שהוא כל יכול אפילו בב' הפכיים...
שים לב שגם כאן השיבוש "בחיקו" במקום "בחוקו"[/quote

אד"ם הכהן ידידי,
מציאה נפלאה מצאת!
השוטה הנבל הזה, יששכר מדינוב, לא הסביר לגמרי, אך לדעת אלו הטוענים שאלוהים יכול לשנות את העבר, אכן "מתורץ" הכל...😅 מתורצת גם השואה, שבסוף יתברר שלא היתה... ומתורצת גם פגירתו של המסריחון הלובביצ'י, שנפגר ולא נפגר... איך לא חשבו על זה?
אני אוסיף את המ"מ החשוב והנפלא הזה לרשימת המ"מ שנתווספו לי לאחר הדפסת הספר.
בימים אלו אני מסיים מאמר שביקשו ממני לספר שמוציאים שני פרופ' ידועים מחו"ל ובו יכתבו נציגי הדתות השונות על בעיית כפיפותו של אלוהים ללוגיקה, ואני נבחרתי לייצג את תורת משה!
הו הו! שם אגלה סורחנם של החב"דים, קבל עם ועולם!!
המאמר צריך להיות בן עד 9,000 מילים. כמעט גמרתיו בעברית, ונשאר רק לתרגמו.😅
כעת אני מתכנן שלאחר פרסום התרגום האנגלי אבקש לפרסם את הגירסה העברית בכתב עת בישראל, ובנספח אוסיף את המ"מ שנתחדשו לי מאז, ביניהם מ"מ יקר זה!
תודה לך אד"ם הכהן ידידי, וחילך לאורייתא!

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 779
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות Empty Re: מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות

הודעה על ידי אד"ם הכהן Sun Mar 19, 2023 1:51 pm

משה זאב הכהן פעטש-געבער כתב:
אד"ם הכהן ידידי,
מציאה נפלאה מצאת!
השוטה הנבל הזה, יששכר מדינוב, לא הסביר לגמרי, אך לדעת אלו הטוענים שאלוהים יכול לשנות את העבר, אכן "מתורץ" הכל...😅 מתורצת גם השואה, שבסוף יתברר שלא היתה... ומתורצת גם פגירתו של המסריחון הלובביצ'י, שנפגר ולא נפגר... איך לא חשבו על זה?
אני אוסיף את המ"מ החשוב והנפלא הזה לרשימת המ"מ שנתווספו לי לאחר הדפסת הספר.
בימים אלו אני מסיים מאמר שביקשו ממני לספר שמוציאים שני פרופ' ידועים מחו"ל ובו יכתבו נציגי הדתות השונות על בעיית כפיפותו של אלוהים ללוגיקה, ואני נבחרתי לייצג את תורת משה!
הו הו! שם אגלה סורחנם של החב"דים, קבל עם ועולם!!
המאמר צריך להיות בן עד 9,000 מילים. כמעט גמרתיו בעברית, ונשאר רק לתרגמו.😅
כעת אני מתכנן שלאחר פרסום התרגום האנגלי אבקש לפרסם את הגירסה העברית בכתב עת בישראל, ובנספח אוסיף את המ"מ שנתחדשו לי מאז, ביניהם מ"מ יקר זה!
תודה לך אד"ם הכהן ידידי, וחילך לאורייתא!
[/quote]
מצפה למאמר

כבר חגגתי בשבת עם הטענה הזו, והסברתי לאנשים שבעצם בכך מיושבות כל השאלות שבעולם, אולי זה הסבר נפלא לכל הסתירות שמצאת ברמב"ם, העולם גם קדמון וגם מחודש, גם היה מתן תורה וגם לא היה וכו' וכו', ובעצם אפשר שהקב"ה גם קיים וגם לא, גם התאבד וגם לא, אין דבר נמנע ממנו. אין קץ ל"חכמות" שאפשר לעשות עם ההמצאה המופלאה הזו.

אד"ם הכהן

מספר הודעות : 47
Join date : 04.10.19

חזרה למעלה Go down

מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות Empty Re: מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Sun Mar 19, 2023 3:34 pm

ואת החזיר כתב:אחד מגדולי שוטי זמנינו כתב ספר בשם באמונה שלימה בו השתגע לרוב בענין חיוב האמונה ביכולת ה' בנמנעות, הן טבעיות, והן לוגיות. אולי הגיע הזמן לגלות ערוותו של השוטה הלז כי לא הבין אפי' מה זה נמנע. ולדוגמא כתב שם שנס קריעת ים סוף היה נמנע לוגי שנוזלים יקפאו ועדיין יהיו נוזלים. ועוד כמה שטויות שאין ראוי להוד כ"ק אד"ש לדון בכגון זה, אך כיון שספריו נפוצים בכל מיני מקומות אמרתי שצריך מי שיגלה את נבלותו לעיני כל. ובקשתי שטוחה לפני הוד מרן אדמור שליט"א שיכתוב עליו למען ידעו דור אחרון את גודל רשעותו
השטינקער הלז מטפל שם בייחוד הנושא הנמנעות?
ניסיתי אתמול לחפש באוצה"ח, אך בגירסה 10 שיש לי ליתא לזבליו של הלה, וכשחיפשתי באוצה"ח המקוון ליתא במ' דפין הראשונים.
אדרבה, אם תוכל העלה נא הנה קטעים רלוונטיים.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 779
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות Empty Re: מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות

הודעה על ידי אד"ם הכהן Mon Mar 20, 2023 1:56 am

משה זאב הכהן פעטש-געבער כתב:
ואת החזיר כתב:אחד מגדולי שוטי זמנינו כתב ספר בשם באמונה שלימה בו השתגע לרוב בענין חיוב האמונה ביכולת ה' בנמנעות, הן טבעיות, והן לוגיות. אולי הגיע הזמן לגלות ערוותו של השוטה הלז כי לא הבין אפי' מה זה נמנע. ולדוגמא כתב שם שנס קריעת ים סוף היה נמנע לוגי שנוזלים יקפאו ועדיין יהיו נוזלים. ועוד כמה שטויות שאין ראוי להוד כ"ק אד"ש לדון בכגון זה, אך כיון שספריו נפוצים בכל מיני מקומות אמרתי שצריך מי שיגלה את נבלותו לעיני כל. ובקשתי שטוחה לפני הוד מרן אדמור שליט"א שיכתוב עליו למען ידעו דור אחרון את גודל רשעותו
השטינקער הלז מטפל שם בייחוד הנושא הנמנעות?
ניסיתי אתמול לחפש באוצה"ח, אך בגירסה 10 שיש לי ליתא לזבליו של הלה, וכשחיפשתי באוצה"ח המקוון ליתא במ' דפין הראשונים.
אדרבה, אם תוכל העלה נא הנה קטעים רלוונטיים.
יש שם קטע משעשע למדי על הענין, אבל משום מה אינני מצליח להעלות קבצים, אולי ימחול נא הוד כ"ק מרן לצרף פה אדריסת המיי"ל אשר לו, ואשלחהו לו

אד"ם הכהן

מספר הודעות : 47
Join date : 04.10.19

חזרה למעלה Go down

מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות Empty Re: מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Mon Mar 20, 2023 2:22 am

אד\"ם הכהן כתב:
משה זאב הכהן פעטש-געבער כתב:
ואת החזיר כתב:אחד מגדולי שוטי זמנינו כתב ספר בשם באמונה שלימה בו השתגע לרוב בענין חיוב האמונה ביכולת ה' בנמנעות, הן טבעיות, והן לוגיות. אולי הגיע הזמן לגלות ערוותו של השוטה הלז כי לא הבין אפי' מה זה נמנע. ולדוגמא כתב שם שנס קריעת ים סוף היה נמנע לוגי שנוזלים יקפאו ועדיין יהיו נוזלים. ועוד כמה שטויות שאין ראוי להוד כ"ק אד"ש לדון בכגון זה, אך כיון שספריו נפוצים בכל מיני מקומות אמרתי שצריך מי שיגלה את נבלותו לעיני כל. ובקשתי שטוחה לפני הוד מרן אדמור שליט"א שיכתוב עליו למען ידעו דור אחרון את גודל רשעותו
השטינקער הלז מטפל שם בייחוד הנושא הנמנעות?
ניסיתי אתמול לחפש באוצה"ח, אך בגירסה 10 שיש לי ליתא לזבליו של הלה, וכשחיפשתי באוצה"ח המקוון ליתא במ' דפין הראשונים.
אדרבה, אם תוכל העלה נא הנה קטעים רלוונטיים.
יש שם קטע משעשע למדי על הענין, אבל משום מה אינני מצליח להעלות קבצים, אולי ימחול נא הוד כ"ק מרן לצרף פה אדריסת המיי"ל אשר לו, ואשלחהו לו
natie@netvision.net.il
תודה.
לאחר שאקבלו אולי אעלהו כאן כתמונה.😅

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 779
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות Empty Re: מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Mon Mar 20, 2023 11:09 am

משה זאב הכהן פעטש-געבער כתב:
אד\"ם הכהן כתב:
משה זאב הכהן פעטש-געבער כתב:
ואת החזיר כתב:אחד מגדולי שוטי זמנינו כתב ספר בשם באמונה שלימה בו השתגע לרוב בענין חיוב האמונה ביכולת ה' בנמנעות, הן טבעיות, והן לוגיות. אולי הגיע הזמן לגלות ערוותו של השוטה הלז כי לא הבין אפי' מה זה נמנע. ולדוגמא כתב שם שנס קריעת ים סוף היה נמנע לוגי שנוזלים יקפאו ועדיין יהיו נוזלים. ועוד כמה שטויות שאין ראוי להוד כ"ק אד"ש לדון בכגון זה, אך כיון שספריו נפוצים בכל מיני מקומות אמרתי שצריך מי שיגלה את נבלותו לעיני כל. ובקשתי שטוחה לפני הוד מרן אדמור שליט"א שיכתוב עליו למען ידעו דור אחרון את גודל רשעותו
השטינקער הלז מטפל שם בייחוד הנושא הנמנעות?
ניסיתי אתמול לחפש באוצה"ח, אך בגירסה 10 שיש לי ליתא לזבליו של הלה, וכשחיפשתי באוצה"ח המקוון ליתא במ' דפין הראשונים.
אדרבה, אם תוכל העלה נא הנה קטעים רלוונטיים.
יש שם קטע משעשע למדי על הענין, אבל משום מה אינני מצליח להעלות קבצים, אולי ימחול נא הוד כ"ק מרן לצרף פה אדריסת המיי"ל אשר לו, ואשלחהו לו
natie@netvision.net.il
תודה.
לאחר שאקבלו אולי אעלהו כאן כתמונה.😅

אני מודה ל'אד"ם הכהן' ששלח לי את הקובץ של השטינקער בלאך.
לאיזכור ב'מה שאלוהים לא יכול' לא היה זב החוטם הזה ראוי אפילו הכרתי דבריו אז, אבל לפורום - מהיכא תיתי.
ומה שכתב המשתינון על קריעת ים סוף נמצא כבר אצל בעל התניא, והובא בספר.
Attachments
מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות Attachment
‏אוצר החכמה_באמונה שלימה - בלאך, יוסף זלמן בן אליהו מאיר_סא-ד.pdf You don't have permission to download attachments.(4 Mb) Downloaded 9 times

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 779
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות Empty Re: מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות

הודעה על ידי ואת החזיר Mon Mar 20, 2023 9:14 pm

תודה לך מורינו על שהכרת את גודל נבלותו של זב החוטם בלאך ימ"ש, אך לדעתי העניה הואיל והוא ברוב חוצפתו מטיל מימי רגליו בכל בתי מדרשות, מן הראוי להפשיל מכנסיו ולגלות ערוותו לעין כל, למען לא יוסיפו להסתכל בספריו המטמאים ובמקום זאת ישכילו במאורות הוד כ"ק האדמו"ר הקוה"ט שליט"א

ואת החזיר

מספר הודעות : 9
Join date : 08.03.23

חזרה למעלה Go down

מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות Empty Re: מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות

הודעה על ידי משה זאב הכהן פעטש-געבער Fri Dec 29, 2023 12:22 pm

קורא יקר של הספר, בנימין פרנק מטורונטו המתייגע בתורה בקנדה הרחוקה והקרה, שלח לי מציאה שמצא, ואני מעתיקה הנה למען תהי למשמרת ואולי בהמשך אעשה בה משהו.

וז"ל היקר במכתבו אליי השבוע יום ב' י"ג בטבת:

שלום רב, אחדשכ"ת

בקוראן סורה 5 איה 64 נאמר שהיהודים אומרים שידי אללה כבולות וכו'   ברגע הראשון חשבתי שאולי מדובר בשאלת יכולותיו של האל.

מקובל בפשטות אצל המוסלמים, לפי מה שראיתי בפרשנות, שמדובר על מקרה שקרה לנביא עם שבטים יהודיים מקומיים ולא בשאלה הפילוסופית הגדולה.

אבל מצאתי שיש פרשנים איסלמיים שכן טוענים כך, אבל לא מצאתי את הספרים ברשת.

בספרך לא דנת באיסלם אבל בעמוד 47 ובהערה 85  נתת טעימה קטנה באשר לדעות האיסלם.

האם אתה יודע על פרשנות לגבי הפסוק הזה בקוראן אם מדובר אכן בשאלת הנמנעות? או אולי וולפסון שאתה מציין לו מדבר על כך?

בתודה מראש ובברכת חורף נעים

בנימין

נ.ב. הספר שלך הוא יצירת מופת שכל אימת שאני נתקל בשאלה זו אני פונה אליו.

עכ"ל היקר במכתבו אליי.

ואח"כ כתב עוד וז"ל:

גם אני משתמש בקוראן של רובין אבל לאחרונה גם בשל ריבלין שמעלתו שהוא יותר "תנ"כי"...


הסיפור עם המציאה ברשת משעשע. חבר ששאלתיו את השאלה הזו בדק בAi ושם זה מובא מכמה מפרשני האיסלם ללא ציון שמם, ואינני יודע אם זה קשקוש או לא, מה שברור שזה מדהים שהai חשב על זה. ממה שבדקתי, אל כתרי וטברי ועוד כמה לא פירשו כך. לכן פניתי אליך ישירות. אני מצרף את תשובתו של הAI.

עכ"ל היקר.
ושלח לי הצילום מהבינה המלאכותית והריני מצרפו הנה.מקור חסידי נוסף בעניין הנמנעות Screen35


ואח"כ שאלתי לבקי בלשון ערב וז"ל:

בקוראן סורה 64 פס' 5 בתרגום אורי רובין שבספרייתי "יד אלוהים כבולה", ואילו בתרגום רקנדורף הישן שבאינטרנט "יד אלוהים קפוצה" - איזה תרגום נכון יותר לדעתך?
وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ
*וקאלת אליהוד יד אללה מע'אולה*

עכ"ל השאלה.

ובאה תשובתו הרמתה וז"ל:

غ.ل.ل בערבית מקביל לפועל ג.ל.ל  או ע.ל.ל בעברית . לכן משמש בערבית עתיקה גם בהוראת כבילה חבישה ( כמו חבוש בבית סוהר ) וגם סיבה כופה ( כמו בגלל או גלל כן )
יש מקום גם לעיין בפירוש ״מוכרחה לעולל רע״.
יש לך גם מילה קדומה יותר לזמן הקוראן בעברית עתיקה ״להתגולל עלינו״ כלומר למצוא סיבה להתנפל עלינו בגלל החשד.
ומהסיפא של הפסוק בקוראן שם:
بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ
אפשר ללמוד גם משלילת דעת היהודים ״וידו פשוּטה ״ מרווחת ( מבּסוּטה) ההיפך מגלולה.

עכ"ל.

משה זאב הכהן פעטש-געבער
Admin

מספר הודעות : 779
Join date : 30.12.18

https://bizuygedoylim.forumhebrew.com

חזרה למעלה Go down

חזרה למעלה

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
אתה לא יכול להגיב לנושאים בפורום זה